Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest prawem przedsiębiorcy. Powstaje jednak pytanie czy fakt zawieszenia działalności gospodarczej ma wpływ na wysokość stawek podatku od nieruchomości, przecież w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie wykonuje tej działalności. Odpowiedź na to pytanie daje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zapraszam do lektury.

 

W toku pisania artykułu „15. Posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę a podatek od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - analiza praktyczna” natrafiłem na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące wpływu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podatek od nieruchomości i stwierdziłem, że zagadnienie to wymaga oddzielnego omówienia.           

            Ale po kolei. Zgodnie z art. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 poz. 162), przedsiębiorcy mogą w określonych warunkach zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 w/w ustawy: W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

            Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 2 w/w ustawy: W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1) może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

2) może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6) może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;

8) może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495).

            Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. b oraz pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) stawki podatku od nieruchomości dotyczących gruntów, budynków oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą być znacznie wyższe niż przy nieruchomościach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (jednocześnie doprecyzowuje, że budowle lub ich części podlegają opodatkowaniu tylko i wyłącznie wtedy gdy są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą). Tak więc fakt, prowadzenia działalności gospodarczej ma znaczenie na fakt wystąpienia obowiązku podatkowego lub wysokość stawek w podatku od nieruchomości.

            W trzech wyrokach z dnia 19 sierpnia 2021 r. (sygn. akt: III FSK 3960/21, III FSK 3961/21, III FSK 3962/21) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że cyt.: Fakt zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie powoduje utraty statusu przedsiębiorcy przez podatnika i nie może mieć w związku z tym wpływu na wysokość podatku. Związek danej nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej oznacza także związek pośredni czy też potencjalny, służący prowadzonej działalności i nie może być utożsamiany jedynie z działalnością faktyczną. O tym, czy dana nieruchomość pozostaje związana z działalnością gospodarczą nie przesądza to, czy działalność ta jest w danym obiekcie faktycznie i w danym czasie prowadzona.    

            W konsekwencji powyższych wyroków NSA, brak jest podstaw do tego, aby z samego faktu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wywodzić możliwość opodatkowania nieruchomości posiadanych przez przedsiębiorcę i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stawkami podatkowymi jak dla nieruchomości nie związanych z działalnością gospodarczą.  

r. pr. Karol Kłosowski

Zadzwoń do mnie i umów się na spotkanieKontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Copyright © 2021 Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski. Design by LA DESIGN

Logo KK