Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Jednym z zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Gmina ze swoich środków finansowych w ramach tych zadań, może finansować Ochotniczą Straż Pożarną oraz Państwową Straż Pożarną. Natomiast, jak zawsze „diabeł tkwi w szczegółach”, gdyż finansowanie każdej z tych form ochrony przeciwpożarowej ma odrębny reżim prawny. Przyjrzałem się temu zagadnieniu. Zapraszam do lektury.

Od 7 listopada 2019 r. do polskiej procedury cywilnej wróciło postępowanie w sprawach gospodarczych, które zostało z tej procedury usunięte w roku 2012. Postępowanie w sprawach gospodarczych, w mojej ocenie, ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, albowiem dotyczy ono zdecydowanej większości ich postępowań sądowych, a zwłaszcza tych przedsiębiorców działających w sektorze B2B. Spojrzałem na te przepisy okiem praktyka. Zapraszam do lektury.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się wchodzeniem w szereg relacji prawnych, które z kolei skutkują powstawaniem roszczeń (np. roszczeń o zapłatę za fakturę za sprzedany towar czy wykonaną usługę lub wykonane dzieło). Roszczenia takie nie mogą być dochodzone w nieskończoność, lecz podlegają przedawnieniu. Większość przedsiębiorców zapewne wie, że okres przedawnienia roszczeń z działalności gospodarczej wynosi 3 lata. Ale czy na pewno i czy wszystkich? Zapraszam do lektury.

Pytaniem, które co jakiś czas do mnie wraca jest pytanie o to czy możemy dokonać w umowie przedwstępnej zmiany terminu zawarcia umowy przyrzeczonej po upływie tego terminu. Pytanie jest o tyle zasadne, iż w aktualnych czasach brak zawarcia umowy przyrzeczonej może wynikać z przyczyn niezależnych od stron i o uchybienie temu terminowi zdecydowanie łatwiej. Odpowiedzi szukałem w orzecznictwie. Zapraszam do lektury.

Jedną z ustawowych przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy jest zgodność jej z przepisami odrębnymi, o czym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pojęcie przepisy odrębne jest bardzo szeroką i pojemną kategorią i może obejmować na przykład przepisy dotyczące cmentarzy. Tak więc może okazać się, że na zakupionej nieruchomości nie będzie można zrealizować zamierzonej inwestycji. Zapraszam do lektury.

W dniu 30 lipca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyroki w sprawach o sygn. akt: I FSK 42/20 oraz I FSK 128/20. Sprawy te dotyczyły między innymi zagadnienia wzajemnej relacji pomiędzy wszczęciem postępowania karnego skarbowego a przedawnieniem zobowiązania podatkowego, o czym pisałem w ramach mojej drugiej publikacji na stronie. Zapoznałem się się z uzasadnieniem spraw I FSK 42/20 oraz I FSK 128/20 w tym zakresie. Zapraszam do lektury.

Aktualna sytuacja pandemiczna, ekonomiczna oraz gospodarcza w Polsce powoduje, iż inwestorzy starają się szukać „spokojnych przystani” dla swoich pieniędzy. Powszechnie przyjmuje się, że taką przystanią może być inwestycja w nieruchomości. Dlatego też, inwestorzy rozważają zakup nieruchomości, w tym lokali od deweloperów. Jednakże czy każda umowa zawarta z deweloperem jest w istocie umową deweloperską w rozumieniu prawa? Niekoniecznie. Zapraszam do lektury.

W umowach najmu oraz dzierżawy dotyczących nieruchomości (gruntowych, budynkowych, lokalowych) czasami można spotkać klauzulę, na mocy której najemca/dzierżawca zostaje zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub z posiadaniem przedmiotu najmu/dzierżawy. Czy taka klauzula faktycznie przenosi obowiązek podatkowy na najemcę lub dzierżawcę. Zapraszam do lektury.

Pandemia COVID-19 wpłynęła niewątpliwie na sytuację gospodarczą wielu przedsiębiorców. Co do zasady, niewypłacalny przedsiębiorca ma 30 dni na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, lecz czy ten termin dotyczy również niewypłacalności powstałej w czasie stanu epidemii COVID-19? I tak i nie. Zapraszam do lektury.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego jest jedną z najskuteczniejszych form obrony w toku postępowania podatkowego. Co jednak w sytuacji, gdy organ podatkowy wszczął postępowanie karne skarbowe i zawiadomił o tym podatnika przed upływem terminu przedawnienia? Czy w takiej sytuacji zawsze dochodzi do zawieszenia biegu terminu przedawnienia? Niekoniecznie, nawet w takich stanach faktycznych zobowiązanie mogło jednak ulec przedawnieniu. Zapraszam do lektury.

Zadzwoń do mnie i umów się na spotkanieKontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Copyright © 2021 Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski. Design by LA DESIGN

Logo KK